Genom att fortsätta ditt besök på webbplatsen godkänner du användningen av cookies så att vi kan tillhandahålla besöksstatistik, förse dig med utvalt innehåll som är anpassat efter dina intressen och underlätta utbyte med sociala nätverk.  Mer information om cookies och inställningar finns i vår sekretesspolicy.

Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår webbplats.  Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och  behandlar dina uppgifter i enlighet med rättsliga bestämmelser för personuppgiftsskydd.  På denna webbplats samlar vi in uppgifter och information om dig.

1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Ansvarig för behandling av personuppgifter är

Tupperware Nordic A/S
Bernstorffsvej 154
DK-2900 Hellerup,
Tlf: +45 39 25 75 00

(även kallad ”Tupperware”, ”vi” eller ”oss” i denna sekretesspolicy)

Om du har några frågor eller förslag beträffande personuppgiftsskydd kan du även kontakta oss via e-post på adressen personliginformationsverige@tupperware.com.

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på DPO@tupperware.com.


2. Syften med behandlingen och rättsliga grunder

2.1. Vi behandlar endast dina uppgifter med ditt samtycke (artikel 6[1] punkt [a] i allmänna dataskyddsförordningen [GDPR]) i den utsträckning som beskrivs i respektive samtycke och för de behandlingssyften som beskrivs däri, till exempel användning av dina kontaktuppgifter av din distriktåterförsäljare, gruppchef eller när du använder Tupperware-produkter.

2.2. Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften, för att verkställa ett avtal eller för att utföra åtgärder innan ett avtal ingås (artikel 6[1] punkt [b] i allmänna dataskyddsförordningen [GDPR]):

  • För presentationen av vår webbplats
  • För att genomföra beställningar eller avsluta prenumerationer på nyhetsbrev
  • För att genomföra tävlingar eller utlottningar

2.3. Vi behandlar dina personuppgifter i följande behandlingssyften för att skydda våra berättigade intressen, särskilt för att skydda vår IT-infrastruktur, garantera tillfredsställande kundkommunikation och för att främja försäljningen av våra produkter (artikel 6[1] punkt [f] i allmänna dataskyddsförordningen [GDPR]):

  • För  att genomföra marknadsundersökningsaktiviteter  
  • För behandling vid andra tillfällen då du kontaktar oss (t.ex. för frågor, förslag eller annan kommunikation)  
  • För att skydda mot bedrägeri och missbruk
  • För optimering av vårt erbjudande (särskilt den behovsanpassade utformningen av vår webbplats)  
  • För att skicka information om produkter och erbjudanden som kan vara av intresse för dig

2.4. I undantagsfall använder vi också dina uppgifter för att fullgöra en juridisk skyldighet (artikel 6[1] punkt [c]) i syfte att skydda viktiga intressen (artikel 6[1] punkt [d]) eller för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse (artikel 6[1] punkt [e]).


3. Ytterligare insamling och användning av dina uppgifter

3.1. Webbserverloggar

Du kan alltid besöka våra webbplatser utan att berätta vem du är.  Men som med de flesta webbplatser samlar servern som är värd för våra webbplatser (hädanefter kallad ”webbservern”) automatiskt in information från dig när du besöker oss på internet.

Webbservern känner automatiskt av vissa personuppgifter som din IP-adress, datum och tid då du besöker webbplatsen, de sidor du har besökt på vår webbplats, webbplatsen du besökte innan, webbläsaren du använde (t.ex. Internet Explorer), operativsystemet du använde (t.ex. Windows) samt domännamnet och adressen till din internetleverantör (t.ex. AOL).  Om vår webbplats använder cookies (enligt beskrivningen nedan) lagrar även webbservern den här informationen.

Vi utvärderar regelbundet dessa serverloggar anonymt för statistiska ändamål (så kallade ”klickströmsanalyser”) för att se hur våra webbsidor används.  Vi optimerar sedan vår webbplats baserat på dessa.  Vi kan även använda denna information i händelse av systemmissbruk i samarbete med din internetleverantör och/eller lokala myndigheter för att identifiera upphovsmannen till detta missbruk.

3.2. Sessionscookies

Vi lagrar så kallade cookies för att kunna erbjuda dig ett heltäckande utbud av funktioner och för att göra användningen av våra webbsidor smidigare för dig.  Cookies är små filer som lagras på datorn med hjälp av din webbläsare.  Om du inte vill använda cookies kan du förhindra lagring av cookies på din dator genom att ändra inställningarna för detta i din webbläsare.  Tänk på att detta kan begränsa funktionaliteten och  egenskaperna i vårt erbjudande.  

Tekniska cookies används för att ge användaren åtkomst till huvudfunktionerna på webbplatsen och dess varianter, för att säkra användarens anslutning och för att underlätta framtida besök på webbplatsen och dess varianter, vars innehåll kan anpassas därefter.

Annonscookies används för att skräddarsy annonsinnehållet som visas på webbplatsen och dess variationer efter användarens vanor.

Användaren har möjlighet att dela webbplatsinnehåll med andra via sociala medier.  När användaren använder dessa ”dela”-knappar installeras en cookie från tredje part.

3.3. Dataanalys via pseudonymiserade användningsprofiler

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC (Google).  Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som lagras på din enhet och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen.  Uppgifterna som cookien genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din förkortade IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.  Google kommer att använda uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa statistiska rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats samt internetanvändning.

Google kan överföra uppgifterna till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna på uppdrag av Google.  Se Googles Sekretesspolicy för mer information om hur Google använder dina uppgifter: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Du kan inaktivera Googles tjänster med ett webbläsartillägg om du inte vill använda webbplatsanalyser.  Du kan hämta det här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt så kan du reglera användningen av enskilda cookies via sekretessinställningar i din webbläsare.


4. Följder av att inte tillhandahålla uppgifter

Vi samlar in vissa uppgifter för att kunna erbjuda dig motsvarande funktioner på vår webbplats eller för att svara på dina frågor och förfrågningar.

Om du lämnar den här informationen själv är du inte skyldig att tillhandahålla den frivilliga informationen ovan.  Men tänk dock på att utan dessa uppgifter kan vi inte göra motsvarande funktioner på vår webbplats tillgängliga för dig eller behandla dina frågor och förfrågningar.


5. Offentliggörande av uppgifter

5.1. Uppgiftsöverföring till personuppgiftsbiträde

Vi använder externa företag och tjänsteleverantörer som står under avtal med oss (”personuppgiftsbiträden”) för att tillhandahålla tjänsterna.  Av den anledningen delas personuppgifter med de här personuppgiftsbiträdena så att de kan behandla dem.  Personuppgiftsbiträdena är noga utvalda och granskas regelbundet av oss för att säkerställa att din sekretess skyddas.  Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna i angivna syften och kommer också att ingå avtal med oss där de förbinder sig att behandla dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

För närvarande skickar vi uppgifter till följande personuppgiftsbiträden

  • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

5.2. Andra överlåtelser av uppgifter

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter utan ditt samtycke endast i de fall där lagen tillåter.  Sådan överlåtelse av uppgifter kan vara tillåten enligt lag, och särskilt i följande fall:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ligger i Tupperwares berättigade intresse, till exempel på grund av en begäran om information från myndigheter.

Behandlingen krävs för att skydda dina eller någon annan parts intressen.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller i myndighetsutövning som överlåtits till Tupperware.

5.3. Överföring av uppgifter till tredje land

Tupperware använder analysverktyg för att överföra uppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje land”), i synnerhet USA.  För att säkerställa skydd av dina sekretessrättigheter i detta avseende kommer Tupperware aldrig att överföra dina uppgifter till tredje land om inget uppgiftsskydd som motsvarar allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan garanteras där.

Europeiska kommissionen har enligt ett beslut av den 12 juli 2016 kommit fram till att det för USA finns ett adekvat uppgiftsskydd under bestämmelserna i EU-US Privacy Shield (kallat ”beslut om adekvat skyddsnivå” i enlighet med artikel 45 i allmänna dataskyddsförordningen [GDPR]). 


6. Radering av dina uppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppnå respektive ändamål (se punkt ‎2) med behandlingen.  

Om du har ingått ett avtal med oss eller använder våra tjänster behandlar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja respektive avtal eller tillhandahålla respektive tjänst, samt för eventuella garantier eller garantiperioder.

När du använder vissa program på vår webbplats kan vi behålla säkerhetskopior under en mycket begränsad tidsperiod för specifika inmatningar.  Så snart intresset inte längre finns (t.ex. om vi korrigerat felet) tar vi omedelbart bort dessa uppgifter.


7. Dina rättigheter som person

7.1. Rätt till information

Du har rätt att när som helst, på begäran, få information från oss angående dina personuppgifter som vi har behandlat enligt artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

7.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära omedelbar korrigering av dina personuppgifter om de är felaktiga.

7.3. Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter enligt de villkor som beskrivs i artikel 17 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  Dessa villkor gäller, i synnerhet, om respektive behandlingssyfte har uppnåtts eller på annat sätt upphör att gälla och om vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, om du har dragit tillbaka ditt samtycke, såvida inte behandlingen av dina uppgifter kan fortsätta på en annan rättslig grund, om du framgångsrikt motsätter dig behandlingen (se punkt ‎7.6) och om vi är skyldiga att radera enligt EU:s lagstiftning eller en lag i en medlemsstat i EU som vi är skyldiga att följa.  

7.4. Rätt till begränsning av behandling

Du kan i enlighet med artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kräva att vi behandlar dina personuppgifter i begränsad omfattning.  Denna rättighet gäller, i synnerhet, om riktigheten i dina personuppgifter är omtvistad, om du begär begränsad behandling istället för radering enligt villkoren för ett legitimt krav på radering (punkt ‎7.3) och i händelse att uppgifterna inte längre behövs för de syften vi har, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara dina lagliga rättigheter och om en invändning fortfarande är omtvistad.  

7.5. Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att kommunicera dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

7.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt – efter din egna specifika situation – att komma med en invändning när som helst till behandlingen av dina personuppgifter, vilket antingen görs i allmänhetens intresse eller för att skydda dina berättigade intressen.  Vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan etablera övertygande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker i syfte att genomdriva, följa eller försvara rättsliga anspråk.

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter i annonseringssyfte kommer vi att upphöra med denna behandling.

7.7. Utöva dessa rättigheter

Om du vill utöva dessa rättigheter kontaktar du oss, till exempel via e-post på personliginformationsverige@tupperware.com.

7.8. Rätt till återkallelse

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst, till exempel via e-post på personliginformationsverige@tupperware.com eller genom att klicka på respektive nyhetsbrev för motsvarande samtycke.  Från denna tidpunkt kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter, såvida vi inte utför respektive behandling av uppgifter på en annan rättslig grund (t.ex. för att kunna fortsätta fullfölja avtal med dig).

7.9. Rätt till överklagan

Du har även rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten där du bor, är anställd eller platsen där den påstådda överträdelsen ägt rum, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter innebär en överträdelse av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


8. Ändringar i denna sekretesspolicy

De tjänster som tillhandahålls av Tupperware kan komma att ändras då och då, särskilt i syfte att ytterligare förbättra funktionaliteten på vår webbplats.  Sådana ändringar kan också påverka användningen av dina personuppgifter.  Tupperware förbehåller sig därför rätten att ändra denna sekretesspolicy.  Den aktuella versionen finns längst ned på varje sida på vår webbplats under rubriken ”Sekretesspolicy”.  Läs sekretesspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad. 


Den här versionen av sekretesspolicyn gäller från den 25 maj 2018.

 

Top